Advokátní kanceláře Třebíč

Platební rozkazy

Platební rozkazy (v advokátním a soudním slangu "plaťáky") jsou rozhodnutí soudu, kterým soud ukládá žalovanému (na základě podané žaloby) povinnost zaplatit žalobci peněžitou částku. Platební rozkaz je třeba doručit do vlastních rukou žalovaného, s tím, že náhradní doručení je vyloučeno.

Žalovaný se proti platebnímu rozkazu může bránit tzv. odporem, který je třeba podat do patnácti dnů ode dne doručení platebního rozkazu. Pokud podá žalovaný odpor, soud platební rozkaz zruší a v řízení o žalobě se pokračuje dále na soudě. Platební rozkaz je tak jakási nabídka pro žalovaného, aby zaplatil žalobci žalovanou částku a zbytečně neprodlužoval a neprodražoval náklady soudního řízení. Novinkou v českém právu je tzv. elektronický platební rozkaz, který je určitou variantou platebního rozkazu, který se podává na speciálním formuláři elektronickou cestou.

Platební rozkazy jsou jsou klasickým nástrojem při vymáhání dluhů, zejména těch jednoduchých dluhů, kdy soud již na základě předložených listin může rozhodnout o nároku žalobce. Pro vymáhání těchto jednoduchých dluhů připravila naše advokátní kancelář mimořídnou nabídku vymáhání dluhů.

Při žalobách ze směnek a šeků soud vydává tzv. směnečný platební rozkaz, který se rovněž doručuje do vlastních rukou žalovaného. Ještě do roku 2014 bylo možné náhradní doručení, tedy doručení tzv. fikcí. To však od roku 2015 neplatí a i směnečný platební rozkaz je třeba doručit do vlastních rukou žalovaného. Proti směnečnému platebnímu rozkazu je možné podat námitky, které je třeba podat do 15 dnů od doručení směnečného platebního rozkazu. Při směnečném platebním rozkazu je vlastně obrácené důkazní břemeno, neboť žalobce prokazuje pouze to, že má směnku, že byla k předložení k placení a nebyla zaplacena, zbytek je na žalovaném.

Naše advokátní kancelář má bohaté zkušenosti se žalobami na peněžité plnění, při kterých se soudu navrhuje, aby vydal platební rozkaz nebo směnečný platební rozkaz.