Advokátní kanceláře Třebíč

Zastupování u soudů

Zastupování u soudů patří k tradičním agendám, kterým se naše advokátní kancelář věnuje. Pro zastupování u soudu je třeba znát několik právních předpisů, kterými se projednávání jednotlivých věcí řídí. V českém právním řádu se rozlišují čtyři typy soudů, civilní soudy, trestní soudy, správní soudy a ústavní soud.

Civilní soudy rozhodují o sporech mezi účastníky řízení a o osobním stavu (např. rozvod). Jednání u civilního soudu se řídí občanským soudním řádem. Nejčastější agendy civilních soudů je projednávání žalob na plnění, dále určovacích žalob a návrhů na předběžná opatření.

Civilní soud rozhoduje ve věci samé většinou rozsudkem a pokud jde o peněžitá plnění též platebním rozkazem. Proti rozsudku civilního soudu lze podat odvolání, a proti rozhodnutí odvolacího soudu dovolání.

Trestní soudy rozhodují o vině a trestu osob za spáchané trestné činy. Jednání u trestního soudu s řídí trestním řádem. Advokáti vystupují v trestním řízení zpravidla jako obhájci nebo jako zástupci poškozených zástupci poškozených. Proti rozsudku trestního soudu lze podat odvolání, a proti rozhodnutí odvolacího soud též dovolání.

Správní soudy rozhodují zejména o žalobách proti rozhodnutí správních orgánů. Jednání u správního soudu s řídí soudním řádem správním. Proti rozsudku správního soudu lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Ústavní soud rozhoduje kromě jiného o ústavních stížnostech proti rozhodnutí soudů nebo správních orgánů.