Advokátní kanceláře Třebíč

Jak douho trvá vymáhání dluhů?

Jak dlouho trvá vymáhání dluhu, a kdy už budu mít své peníze, jsou nejčastější otázky, se kterými se advokát ve své praxi setkává.

Jelikož je dosti vyčerpávající na tyto otázky odpovídat každému zvlášť, pokusím se to vysvětlit následujícím textem.

Vymáhání dluhů se rozpadá do dvou fází. První fází je tzv. nalézací řízení. V tomto nalézacím řízení soud nebo jiný orgán (např. rozhodce) nalézá právo. Tedy osvědčuje, že žalobce právo na zaplacení nějaké částky skutečně má. Nalézací řízení končí zpravidla uložením povinnosti, že má dlužník věřiteli zaplatit nějakou částku. Pokud to splní dobrovolně, je po problému, pokud ne, nastupuje exekuční řízení.

Nalézací řízení

Nalézací řízení trvá různě dlouho a to podle a) složitosti případu a b) vytíženosti soudu. Pokud se týká vytíženosti soudu, pak dle mých zkušeností je zřejmě nejvytíženější Krajský soud v Brně, kde mi v jednom případě vyměřovali soudní poplatek dva roky. Nicméně toto jsou extrémy.

Při vymáhání částky přesahující 100.000,-Kč na soudě nebo i jakékoli částky v rozhodčím řízení nejdříve soud nebo rozhodce musí vyměřit soudní nebo rozhodčí poplatek, což trvá několik dní až týdnů. Na soudě lze soudní poplatky do 5.000,-Kč platit kolkem přímo na žalobě (odpovídá to vymáhání částky do 100.000,-Kč), ale vzhledem k tomu, že většina žalob je podávána elektronicky tak dochází k vyměřování soudního poplatku i u nižších částek.

Pak je třeba si uvědomit, že soudní řízení u částek přesahujících 10.000,-Kč může být dvoustupňové, což znamená, že ten, kdo ve sporu neuspěje, může podat odvolání, kdy o odvolání bude rozhodovat odvolací soud, což bude opět trvat rok až dva.

Nejvíce zdržuje u soudního řízení proces dokazování, zejména tam, kde je třeba vyslýchat svědky případně jmenovat znalce. Tyto spory jsou většinou spory o náhradu škody, anebo o nějaké plnění ze smlouvy o dílo, kde je nejasná smlouva a absence dalších dokumentů jako jsou předávací protokoly. V těchto případech soudu zpravidla nezbude nic jiného, než zadat znalecký posudek na ohodnocení ceny vytvořeného díla. Tedy souzení se o náhradu škody nebo nějakého nároku ze smlouvy o dílo trvá v nalézacím řízení cca 2- 5 let podle složitosti dokazování. Obvykle lze dobu strávenou v nalézacím řízení vymezit následujícím způsobem:

Vymáhání půjček na soudě

Vymáhání dluhu u soudu na základě uznání dluhu nebo jasné smlouvy o půjčce trvá cca půl roku – 1 rok, pokud nebude podáno odvolání, pokud ano + 1 rok.

Postup soudu: Soud vydá platební rozkaz, který doručuje žalovanému do vlastních rukou. Pokud ho doručí, může žalovaný podat do 15 dnů odpor a platební rozkaz se tím zruší. Dále má 30 dní na vyjádření k žalobě. Zpravidla je poučen o tom, že pokud se nevyjádří, platí, že nárok uznává a soud potom vydá zjednodušující rozsudek pro uznání. Pokud žalovaný odpor a vyjádření k žalobě podá, pak soud nařídí jednání, kde se bude provádět dokazování, což by v případě dokumentů podepsaných dlužníkem jako je smlouva o půjčce, dokladu o převzetí peněz, nebo uznání dluhu mělo dopadnout příznivě pro žalobce.

Pokud soud platební rozkaz do vlastních rukou nedoručí (žalovaný si např. nevyzvedne obsílku), soud vydá usnesení, kde platební rozkaz zruší. Toto usnesení je možné již doručit tzv. fikcí, tedy vhození do schránky. Stejně lze doručit i předvolání k jednání, které soud nařídí po zrušení platebního rozkazu. Pokud si žalovaný nepřebírá písemnosti, tak se o konání jednání v podstatě ani nedozví, nicméně soud uvedenou věc projedná a rozhodne, zpravidla tak, že žalobě vyhoví. Rozsudek, kterým soud ukládá žalovanému zaplatit žalobci dlužnou částku, lze pak doručovat opět tzv. fikcí. Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání, což zpravidla žalovaný nepodá, zejména tehdy, když si ty písemnosti nevyzvedne. Rozsudek pak nabude právní moci a je ho možno použít v exekuci.

Vymáhání směnek na soudě

U směnek bývalo řízení rychlejší. Na základě návrhu žalobce vydal soud směnečný platební rozkaz, který doručoval žalovanému, a který bylo možno doručit tzv. fikcí. To však podle aktuální právní úpravy neplatí a i smenečný platební rozkaz je třeba doručit do vlastních rukou žalovaného s tím, že fikce doručení je zakázána. Pokud se tedy nepodaří doručit, osud platební rozak zruší a nařídí jednání.

Pokud se směnenčý platební rozkaz podaří doručit, může žalovnaý proti tomuto směnečnému platebnímu rozkazu podat námitky ve lhůtě, která byla původně 3 dny, pak 8 dní a aktuálně je 15 dní.

Aktuálně lze tak konstatovat, že vymáhání směnek není o nic rychlejší než vymáhání jiných dluhů, byť tomu tak ještě před několika lety nebylo. Může tedy v nalézacím řízení trvat několik měsíců, když si dlužník vyzvede smenčný platební rozkaz a nepodá námitky, cca 1 - 2 roky, když je dlužník nečinný a 2-3 roky, když se dlužník aktivně brání a podá námitky, které je třeba projednat.

Vymáhání dluhu v rozhodčím řízení

Rozhodčí řízení je jednoinstanční, a proto je zpravidla rychlejší. Je písemné, ústní jednání se nařizuje jenom zřídka. Rozhodčí řízení trvá zpravila 1 – 3 měsíce, kdy končí vydáním rozhodčího nálezu. Rozhodčí nález je exekučním titulem, a pokud není splněn dobrovolně, je možné na jeho základě zahájit exekuci.

Je však vhodné upozornit na to, že rozhodčí nález lze napadnout samostatnou žalobu na zrušení rozhodčího nálezu u soudu a to do tří měsíců od jeho doručení.

Vymáhání dluhu v exekučním řízení

Nalézací řízení tak končí zpravidla platebním rozkazem, směnečným platebním rozkazem, rozsudkem, případně rozhodčím nálezem, které ukládají dlužníkovi povinnost uhradit žalobci (věřiteli) dluh. Asi v 80 % případů se však stane, že dluh stejně uhrazen není. Pak není jiná možnost, než zahájit exekuční řízení. Exekuční řízení se zahajuje opět návrhem, kdy soud nařizuje exekuci. Než soud tuto exekuci nařídí a pověří konkrétního exekutora provedením exekuce tak to trvá také pár měsíců. Exekuce se provádí několika způsoby, z nichž nejúčinnější je exekuce na mzdu, prodej nemovitostí a postihnutí zůstatků na účtech dlužníka. Pokud tedy dlužník nějaký majetek má, pak exekuce zpravidla trvá od půl roku do pěti let, záleží jak je dluh velký a taky, zda je těch exekucí více, protože se uspokojují podle pořadí. To samozřejmě chvíli trvá. Největší problém ovšem je, když dlužník nemá exekucí postižitelný majetek. Pak exekutor průběžně zjišťuje, zda dlužník někde pracuje, má účty v bance nebo nemovitosti, ale pokud zjistí, že nic takového nemá, tak zřejmě dluh uspokojený nebude.

Může se tak stát, že dluh nikdy uspokojený nebude, dlužník totiž jednou zemře, dědici odmítnou předlužené dědictví a tím bude celá věc vyřešena. Dluh sice bude existovat, ale nebude existovat někdo, kdo by ho uspokojil. Obdobná situace může nastat v insolvenčním řízení, pokud soud povolí dlužníkovi oddlužení. V takovém případě by dlužník měl v průběhu 5 let zaplatit minimálně 1/3 dluhu a zbytek by mohl zůstat neuspokojený.

Předžalobní upomínka

Od roku 2013 je třeba před podáním žaloby ještě dlužníkovi zasílat předžalobní upomínku na jeho poslední známou adresu. Takže pokud chcete vymáhat nějaký dluh, tak nejdříve pošlete tuto upomínku a to doporučeně a teprve potom se obraťte na advokáta, pokud nebude dluh uhrazen. Nějaké vzory předžalobních upomínek naleznete zde.