Advokátní kanceláře Třebíč

Vypořádání spoluvlastnictví

Spoluvlastnictví je vynález ďábla. Projevuje se to zejména tehdy, když se spoluvlastníci nedokáží dohodnout na tom, jak naloží se společnou věcí. Někdy bývají zájmy spoluvlastníků natolik rozdílné, že je třeba vypořádat spoluvlastnictví soudem.

Soud pak zruší spoluvlastnictví a provede vypořádání na návrh některého spoluvlastníka. Přihlédne přitom k velikosti podílů a účelnému využití věci. Není-li rozdělení věci dobře možné, přikáže soud věc za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům; přihlédne přitom k tomu, aby věc mohla být účelně využita. Nechce-li věc žádný ze spoluvlastníků, nařídí soud její prodej a výtěžek rozdělí podle podílů.

Naše advokátní kancelář Vám může být nápomocná při podávání žalob na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví.