Advokátní kanceláře Třebíč

Občanské právo

Občanské právo upravuje základní postavení jednotlivce ve společnosti. Jeho součástí je ochrana osobnosti, rodinné právo, ochrana spotřebitele.

Občanské právo zavádí rovněž institut vlastnictví k hmotným věcem a umožňuje pomocí různých typů smluv s věcmi nakládat, a to jak s věcmi movitými, tak nemovitými.

Součástí občanského práva je rovněž právo duševního vlastnictví (např.autorské právo), které v podstatě zavádí vlastnictví k věcem nehmotným.

Občanské právo upravuje rovněž vznik závazků a institut náhrady škody.

Pokud nejsou jednotlivé nároky z občanského práva plněny dobrovolně, je třeba se jich domáhat soudní cestou.

Na naši advokátní kancelář se můžete s důvěrou obrátit s jakoukoli věcí, která se týká občanského práva.