Advokátní kanceláře Třebíč

Správní řízení

Správní řízení je určitý postup správního orgánu (úřadu), který vede zpravidla k vydání správního rozhodnutí. Správní řízení je upraveno zejména v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád. Správní řád se použije na jakékoli správní řízení, kromě řízení daňového, které je upraveno v daňovém řádu.

Správní řízení je zpravidla zahájeno na návrh nějakého účastníka řízení, případně bývá zahájeno i bez návrhu. Pokud je zahajováno na návrh (např. vklad do katastru nemovitostí) bývá zpoplatněno správním poplatkem. Každý účastník řízení má ve správním řízení určitá práva, kterých může využívat (např. nahlížení do spisů, činění návrhů na dokazování).

Správní orgány se však mnohdy tváří, jakoby uvedená práva neexistovala. Mnohdy bývá také rozdíl mezi tím, když je někdo zastoupen advokátem a není. Správní orgány si u zastoupených účastníků řízení dávají větší pozor na vedení procesu a k ignorování procesních práv zpravidla nedochází vůbec.

Většina správních řízení končí vydáním správního rozhodnutí. Proti většině správních rozhodnutí lze podat odvolání, které zpravidla není zpoplatněno. Nicméně existují i rozhodnutí, proti kterým se odvolat nelze, ale musí se proti nim podávat speciální typ žaloby (tzv. žaloba podle části V. OSŘ), která je zpoplatněna soudním poplatkem.

Správní rozhodnutí je zpravidla přezkoumatelné soudem v režimu tzv. správního soudnictví, se kterým má naše kancelář bohaté zkušenosti.

Rada pro všechny: Při správním řízení Vás správní orgán (úředník) poučuje o Vašich právech. Dělá se to tak, že Vám úředník podstrčí papír a chce ho podepsat. Nejdříve si tento papír přečtěte a ptejte se na všechno, co Vám není jasné. V poučení je rovněž uvedeno, že máte právo na to být zastoupeni. Neváhejte a po poučení využijte tohoto práva, a spojte se s nějakým advokátem, který Vám poradí, co máte dělat. Je třeba znát svá práva a využívat je, jenom tak můžete uspět ve správním řízení.