Advokátní kanceláře Třebíč

Nemateriální újma

Nemateriální újma není škoda, byť je tak někdy vnímána. Škoda je v právním slova smyslu majetková újma vyjádřená v penězích. Toto rozlišení však v právních předpisech nebývá úplně respektováno, zejména u škody na zdraví, kde např. bolestné a náhrada za snížení společenského uplatnění jsou svojí podstatou rovněž nemajetkové újmy.

V několika právních oblastech se nicméně kromě škody (majetkové újmy) může poškozený domáhat rovněž nemajetkové újmy, těmito oblastmi je např. autorské právo, ochrana osobnosti, nekalá soutěž a újma způsobená nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Náhrada nemajetkové újmy není spočítatelná podle nějakých tabulek, ale v konkrétních případech ji určuje soud podle své úvahy, proto uplatnění této nemateriální újmy znamená soudní řízení.