Advokátní kanceláře Třebíč

Náhrada škody způsobená úředníky

Úřady mnohdy vydají nezákonná rozhodnutí, nebo je naopak nevydají vůbec, nebo je nevydají v zákonné lhůtě, v důsledku čehož může klientovi vzniknout škoda (majetková újma) a rovněž újma nemajetková. Tuto škodu (majetkovou újmu vyjádřenou v penězích) je možné úspěšně na úřadu vymáhat. Postup vymáhání takto spáchané škody je upraven v zákoně 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb. , o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

Kromě náhrady škody (majetkové újmy) je možné po úřadu vymáhat i zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, které je možné požadovat v penězích.

Úřady zpravidla odmítají škodu jakož i náhradu nemajetkové újmy zaplatit dobrovolně, a proto je třeba podat příslušnou žalobu na soud. Naše advokátní kancelář Vám může být nápomocná při zastoupení ohledně uplatnění náhrady škody a nemajetkové újmy u úřadů, jakož i následném podání žaloby na náhradu škody způsobené rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.