Advokátní kanceláře Třebíč

Advokacie

Advokacie je povolání, které spočívá v zastupování klientů před soudy, správními orgány, jakož i při jakémkoli jednání a udělování právních porad. Advokacie je podnikáním, takže se provozuje zpravidla za odměnu.

Naše advokátní kancelář však nemusí vydělávat za každou cenu a v určitých odůvodněných případech poskytuje advokátní služby bezplatně, případně za sníženou odměnu.

Proč je vhodné nechat se zastoupit advokátem?

Advokát je ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou

Advokát na rozdíl od obecného zmocněnce nebo prostého vymahače dluhů:

  • je profesionál a školený právník
  • je pojištěný pro případ, že by svojí činností způsobil klientovi škodu
  • má povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví v souvislosti s výkonem advokacie
  • má přístup ke všem soudům v ČR (obecní zmocněnci a vymahači dluhů nemají přístup k Nejvyššímu soudu ČR, Nejvyššímu správnímu soudu ČR a k Ústavnímu soudu ČR)
  • obhájcem v trestním řízení může být pouze advokát
  • při zastoupení advokátem v občanské soudním řízení ve sporných věcech je odměna advokáta jedním z nákladů řízení, které platí, ten kdo ve sporu prohrál (to znamená, že klient sice zaplatí advokáta, ale pokud vyhraje, tak je druhá strana ve sporu povinna zaplatit náklady za advokáta protistrany) - toto privilegium mají pouze advokáti
  • advokát má při výkonu advokacie plnit i další povinnosti, které mu ukládá zejména zákon o advokacii a Etický kodex advokátů: ke stažení zde.

Práva a povinnosti advokátů

Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Povinnosti mlčenlivosti může advokáta zprostit pouze klient a po jeho smrti či zániku jeho právní nástupce.

Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Pokyny klienta však není vázán, jsou-li v rozporu se zákonem nebo stavovským předpisem; o tom je advokát povinen klienta přiměřeně poučit. Oprávněné zájmy klienta mají přednost před vlastními zájmy advokáta i před jeho ohledem na jiné advokáty.

Advokát je ve stanovených případech oprávněn a za určitých okolností přímo povinen poskytnutí právních služeb odmítnout, resp. od smlouvy o poskytování právních služeb odstoupit. Jestliže advokát hodlá poskytnutí právních služeb odmítnout nebo od smlouvy odstoupit, je povinen provést přiměřená opatření k odvrácení závažné újmy, která žadateli o právní službu bezprostředně hrozí.

Advokát je povinen klienta řádně informovat, jak vyřizování jeho věci postupuje, a poskytovat mu včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších příkazů.

Advokát je povinen odmítnout poskytnutí právních služeb, zejména jestliže v téže nebo související věci již poskytl právní služby jiné osobě, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy osoby o služby žádající nebo když zájmy žádající osoby jsou v rozporu se zájmy advokáty nebo osoby advokátovi blízké.

Advokát je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze ze zákonem stanovených důvodů, např. dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ním a klientem nebo neposkytuje-li klient potřebnou součinnost.

Advokát se v rámci svého pověření může dát zastoupit jiným advokátem a při jednotlivých úkonech právní pomoci zastoupit i svým zaměstnancem nebo advokátním koncipientem.

Advokát nesmí poskytovat právní službě osobě, které tyto služby již poskytuje jiný advokát, nedojde-li k řádnému ukončení tohoto vztahu nebo neudělí-li tento advokát s poskytováním právních služeb souhlas.

Informace o řešení sporů mezi advokátem a klientem

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a klientem na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz. Pro účely mimosoudního řešení sporu se přiměřeně použije advokátní smírčí řád (Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku, kterým se upravuje smírčí řízení).