Advokátní kanceláře Třebíč

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání má zaměstnanec právo na náhradu za

  • bolest a ztížení společenského uplatnění
  • účelně vynaložené náklady spojené s léčením
  • ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti
  • ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

Při úmrtí zaměstnance mají pak pozůstalí právo na

  • náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jeho léčením
  • náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem
  • náhradu nákladů na výživu pozůstalých
  • jednorázové odškodnění pozůstalých
  • náhradu věcné škody

Způsob a výši náhrady má zaměstnavatel se zaměstnancem projednat a uvedené náhrady mu má i zaplatit. Pokud se tak nestane, nezbývá než se o uvedené náhrady soudit. V takovém případě se s důvěrou obraťte se na naši advokátní kancelář. Potěšující okolností při souzení se o nároky při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání je, že žalobce je osvobozen od soudních poplatků.