Advokátní kanceláře Třebíč

Správní žaloby

Správní žaloby jsou žaloby, které jsou podané proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy. Jednou z nejčastějších správních žalob, se kterou přichází naše kancelář do styku, je žaloba proti rozhodnutí orgánu veřejné právy o uložení sankce zákazu řízení při spáchaném dopravním přestupku (zabavení řidičského průkazu).

Podání správní žaloby a řízení o nich je upraveno v zákoně č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, a je zpoplatněno soudním poplatkem 3.000,- Kč.

Podání správní žaloby vyžaduje zpravidla právní vzdělání, neboť je třeba správní orgán "usvědčit" z nezákonného postupu řízení nebo nezákonného rozhodnutí, což bez právního vzdělání lze dosti těžko. O správní žalobě rozhodují správní soudy v režimu tzv. správního soudnictví.

Ve správním soudnictví je zpravidla mnohem větší šance na zrušení správního rozhodnutí než při odvolání ve správním řízení. Správní soudy jsou totiž nezávislé orgány, kde žalobce (klient) je ve stejném postavení jako správní orgán. Kdežto při odvolání je odvolací orgán nadřízeným orgánem úřadu, který vydal rozhodnutí. Mezi těmito orgány jsou zpravidla dlouhodobé vazby a právní hodnocení problému bývá zpravidla jak u prvostupňového tak u odvolacího orgánu stejné.

Žaloba končí rozsudkem správního soudu, který buď žalobu zamítne nebo zruší napadené rozhodnutí. Proti rozsudku správního soudu je možné podat speciální opravný prostředek - kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Naše advokátní kancelář Vám může být nápomocná při zastoupení ve správním soudnictví a podání správní žaloby.