Advokátní kanceláře Třebíč

Mimořádná nabídka vymáhání směnečných dluhů

Vymáhání směnečných dluhů se provádí prostřednictvím soudů a řídí se speciálním režimem, kdy soud na návrh žalobce vydává tzv. směnečný platební rozkaz).

Pro vymáhání směnečných dluhů je podstatná pouze existence směnky, a to zda byla směnka řádně předložena k placení a zda byla zaplacena (částečně nebo vůbec). Důvod vystavení směnky je nepodstatný, proto je možné podávat žalobu bez dlouhých porad s klientem. Advokátovi stačí pouze to, že má k dispozici směnku a informace o tom, zda byla směnka částečně nebo vůbec zaplacena.

Při vymáhání jakýchkoli dluhů (nejenom ze směnek) je třeba nejdříve zažalovat dluh na soudě, aby soud vydal rozhodnutí (rozsudek, platební rozkaz, směnečný platební rozkaz). V tomto rozhodnutí ukládá žalovanému povinnost zaplatit žalovanou částku a náklady řízení. Pokud žalovaný nezaplatí přisouzenou částku dobrovolně, je možné na něm vymáhat přisouzenou částku včetně nákladů řízení soudně. Mezi náklady řízení patří i odměna advokáta podle advokátního tarifu..).

Klient zpravidla zaplatí advokátovi zálohu ve výši odpovídající předpokládané náročnosti sporu (zpravidla 3-4 úkony dle advokátního tarifu), a pokud se na soudě vyhraje a klientovi je přisouzena náhrada nákladů řízení, a žalovaný ji dobrovolně uhradí, vrátí advokát klientovi zálohu. Klient tak celý spor zazálohuje, a když to dobře dopadne, dostane celou zálohu zpět. Problémy nastávají tehdy, když žalovaný dobrovolně nezaplatí a v exekuci se nedaří po žalovaném dlužnou částku vymoci, pak advokát klientovi žádnou zálohu nevrací, neboť není z čeho.

Při vymáhání dluhů v naší kanceláři však funguje jedno pravidlo. Čím více klient zaplatí advokátovi na začátku, tím méně ho to bude celkově stát. Pokud zazálohuje celý spor, a dluh se vymůže, včetně nákladů řízení, mezi něž náleží i odměna advokáta, tak advokát klientovi celou zálohu vrátí. V konečném důsledku to pak klienta nestojí nic. Proti tomu pak stojí ono vymáhání dluhů zdarma, kdy klient nezaplatí advokátovi nic (pouze nezbytný soudní nebo rozhodčí poplatek), ale advokát si pak nechá určitý podíl z vysouzené částky. Tento podíl jde pak na úkor klienta, takže klient v konečném důsledku nedostane tolik peněz, jako kdyby zálohu zaplatil.

Na základě uvedených možností pak naše advokátní kancelář připravila pro své klienty speciální nabídku pro vymáhání směnečných dluhů. Dříve byly nabídky 4, nicméně prakticky se využívaly jenom 2, proto došlo i k redukci těchto nabídek.

Varianta A (malá záloha s úroky pro advokáta)

Klient zaplatí advokátovi odměnu ve výší stanovené v této tabulce.

výše vymáhané částky (Kč)výše odměny (Kč) bez DPH
od 1 do 15.0001.000
od 15.001 do 100.0002.500
nad 100.0015.000

Advokát si při přisouzení náhrady nákladů řízení zaplacenou odměnu nechává a rovněž si nechává směnečné úroky (6 % ročně).

Poté, co žalovaný uhradí náhradu nákladů řízení včetně soudního poplatku na depozitní účet advokáta, advokát soudní poplatek klientovi vrací.

Klient má povinnost zaplatit soudní poplatek (5 % z vymáhané částky), který se mu v případě vymožení vrátí. Příklad: Pokud se bude vymáhat směnka na 200.000,-Kč, a vše se vymůže, pak klient dostane nakonec 195.000,-Kč (200.000,- Kč – odměna 5.000,-Kč) a vše nad rámec této částky (náklady řízení + směnečné úroky) dostane advokát.

V podrobnostech jsou vztahy mezi klientem a advokátem upraveny ve smlouvě o poskytnutí právní pomoci, která je ke stažení zde: dokument word, dokument pdf.

Varianta B (záloha na odměnu, která se vrací)

Klient zaplatí advokátovi odměnu ve výší stanovené v této tabulce.

výše vymáhané částky (Kč)výše odměny (Kč) bez DPH
od 1 do 15.0002.000
od 15.001 do 100.0005.000
nad 100.00110.000

Advokát si při přisouzení náhrad nákladů řízení zaplacenou odměnu nenechává. Poté, co žalovaný uhradí náhradu nákladů řízení včetně soudního poplatku na depozitní účet advokáta, advokát zaplacenou odměnu včetně soudního poplatku klientovi vrací.

V podrobnostech jsou vztahy mezi klientem a advokátem upraveny ve smlouvě o poskytnutí právní pomoci, která je ke stažení zde: dokument word, dokument pdf.

Upozornění

Výše uvedené ceny jsou bez DPH. Varianty poskytování právních služeb jsou orientační a lze se samozřejmě dohodnout s klientem jinak. Pokud máte zájem o poskytnutí právní pomoci při vymáhání směnečných dluhů za podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí právní pomoci, je třeba na adresu JUDr. Michal Šalomoun, advokát, Bráfova tř. 52, 674 01 Třebíč, zaslat tyto dokumenty:

  • Vyplněnou a podepsanou smlouvu o poskytnutí právní pomoci
  • 2 x plnou moc (jednu k podání žaloby, jednu pro případnou exekuci) - ke stažení zde: dokument word, dokument pdf
  • Originál směnky (pro vydání směnečného platebního rozkazu je třeba soudům předložit originál směnky a nikoli úředně ověřenou kopii!)

Před tím, než tak učiníte, je možno zaslat na email sekretariat@pravnipraxe.com naskenovanou směnku (nejlépe ve formátu pdf) k posouzení, zda je platná, a zda bude mít vymáhání dluhu ze směnky vůbec smysl.