Advokátní kanceláře Třebíč

Nekalá soutěž

Nekalá soutěž zahrnuje určité jednání, které je právním řádem zakázáno. Nekalá soutěž je upravena v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Podle občanského zákoníku je nekalou soutěží jednání v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům.

Nekalou soutěží podle odstavce je zejména:

  • klamavá reklama
  • klamavé označování zboží a služeb
  • vyvolávání nebezpečí záměny
  • parazitování na pověsti podniku výrobků či služeb jiného soutěžitele
  • podplácení
  • zlehčování
  • srovnávací reklama (za určitých okolností je povolena)
  • porušování obchodního tajemství
  • ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí

Proti nekalé soutěži je možno se bránit těmito prostředky ochrany: proti rušiteli je možno se domáhat, aby se tohoto jednání zdržel a odstranil závadný stav. Dále je možné požadovat přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.

Uplatnit práva z nekalé soutěže je v praxi poměrně komplikované a vyžaduje určitou zručnost a formulační dovednost při stylizování žaloby, neboť je třeba soudu vysvětlit, co to jsou dobré mravy soutěže a proč je jednání žalovaného s nimi v rozporu. Pokud jste podnikatelem nebo jiným soutěžitelem a máte pocit, že Vás nějaké jednání ohrožuje, neváhejte a obraťte se na nás, posoudíme, zda se může jednat o nekalou soutěž, a případně podáme příslušnou žalobu.