Advokátní kanceláře Třebíč

Ceník právních služeb

Cena právních služeb je stanovena buď dohodou s klientem (tzv. smluvní odměna) nebo právním předpisem.

Smluvní odměna

Smluvní odměna se v advokátních kancelářích stanovuje jako úkonová, paušální nebo hodinová odměna. Hodinová odměna poskytovaná velkými pražskými advokátními kancelářemi bývá účtována v rozsahu 3.000,-Kč – 6.000,-Kč za jednu hodinu poskytování právních služeb.

Třebaže jsme právní pomoc v hodinové sazbě neposkytovali a řešili jsme vše úkonovou nebo paušální odměnou, nutno říci, že od roku 2016 právní služby účtujeme převážně v hodinové sazbě podle náročnosti od 1.000,-Kč do 2.000,-Kč + DPH za 1 hodinu právních služeb. Důvodem tohoto rozhodnutí je, že klienti mnohem více chápou, co se jim říká a zbytečně schůzky neprotahují. Pokud se vše účtovalo paušální částkou nebo cenou za úkon, tak byli tací, kteří se neustále ptali na to samé. Každý týden žádali sdělení o tom, zda již soud rozhodl, jaké jsou prognózy, a zahrnovali advokáta dotazy typu: Co se stane, když? Někteří klienti si rovněž pletli, co je předmětem poskytování právní pomoci a neustále své požadavky jak na rozsah právní pomoci, tak na servis rozšiřovali.

Hodinová odměna dokáže také jediná zohlednit aktivní přístup klienta k věci. Pokud je klient připraven, víc co chce, má kompletní dokumentaci k případu, pak advokát poskytuje jenom právní pomoc a nic víc. Pokud ale klient neví, co chce, nevyzná se ani ve svých vlastních materiálech, které přinesl, pak advokát supluje spíše účetního, psychologa a administrativního pracovníka. Rovněž klienti, kteří používají email, a věc se jim dá jednoduše poslat a oni na ni reagují, by měli mít výhodnější sazby než klienti, kterým je nutno posílat stále papírové dopisy.

Naše advokátní kancelář v případě potřeby samozřejmě klienty informuje, aby mohli včas udělat rozhodnutí, které je pro poskytování právní pomoci třeba. Vzhledem k tomu, že drtivá část naší agendy je zastupování u soudů, je třeba si uvědomit, že soudy jednají opravdu pomalu, v řádech měsíců i let. Takže zpravidla není třeba po advokátovi co 14 dní vyžadovat nějaké zprávy. Advokát Vás informuje tehdy, když je to potřeba, nemusíte se sami připomínat. Jediné, co je možné Vám doporučit, abyste sledovali insolvenční rejstřík na www.justice.cz, zda Váš odpůrce není v insolvenci, neboť to nemusí advokát zjistit, přičemž pak by mohly nastat výrazné komplikace.

Odměna stanovena právním předpisem

V českém právních řádu je hodnota právních služeb stanovena advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. - ke stažení zde).

Advokátní tarif se používá ve všech agendách poskytování právní služby, kdy hodnota právních služeb se odvíjí od počtu tzv. úkonů právní pomoci. Kdy každý úkon právní pomoci má svoji hodnotu. Úkonem právní pomoci je tak např.:

převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb

další porada s klientem přesahující jednu hodinu

písemné podání soudu nebo jinému orgánu týkající se věci samé

účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to každé započaté dvě hodiny

sepsání právního rozboru věci

jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny

odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, popřípadě stížnosti proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k nim

Výše odměny (za jeden úkon právní pomoci) je závislá na částce, o kterou probíhá soudní spor. Výše odměny za 1 úkon právní pomoci je uvedena v této tabulce.

výše vymáhané částky (Kč) výše odměny za 1 úkon (Kč)
do 500 300
přes 500 do 1.000 500
přes 1.000 do 5.000 1.000
přes 5.000 do 10.000 1.500
přes 10.000 do 200.000 1.500 a 40 za každých započatých 10.000, o které hodnota převyšuje 10.000
přes 200.000 do 10.000.000 9.100 a 40 za každých započatých 10.000, o které hodnota převyšuje 200.000
přes 200.000 do 10.000.000 48.300 a 40 za každých započatých 100.000, o které hodnota převyšuje 10.000.000

Další platby advokátům

Náhrada hotových výdajů

Advokátu náleží náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie.

Advokát se může s klientem dohodnout na přiměřené paušální částce jako náhradě veškerých nebo některých hotových výdajů, jejichž vynaložení se předpokládá v souvislosti s poskytnutím právní služby.

Nedohodl-li se advokát s klientem na jiné paušální částce jako náhradě výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, činí tato částka 300,- Kč na jeden úkon právní služby.

Není-li o výši náhrady cestovních výdajů dohodnuto jinak, řídí se výše této náhrady právními předpisy o cestovních náhradách. Orientačně se jedná o částku cca 6 Kč za 1 km cesty osobním automobilem.

Náhrada za promeškaný čas

Advokátu náleží náhrada za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby při úkonem prováděných v místě, které není sídlem nebo bydlištěm advokáta, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět; za čas promeškaný v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem nebo jiným orgánem, jestliže toto zpoždění činí více než 30 minut.

Není-li dohodnuto jinak, činí náhrada 100,- Kč za každou i jen započatou půlhodinu.