Advokátní kanceláře Třebíč

Právo duševního vlastnictví

Právo duševního vlastnictví je souhrnný pojem, který zahrnuje zvláštní práva upravená speciálními zákony. Některá z těchto práv jsou formální - existuje specifická procedura, kterou je třeba projít, aby určité právo vzniklo (např. vydání patentové listiny), některá z těchto práv jsou neformální - vznikají bezprostředně vznikem nehmotného statku (např. autorské právo k dílu vznikne okamžikem vytvoření díla).

Základním problémem práva duševního vlastnictví je, jestli se na určitý výtvor vztahuje nějaké speciální právo. Většina lidí je přesvědčena o tom, že cokoli napíší, vymyslí nebo vytvoří požívá nějaké právní ochrany. Často na všechno, co udělají, připojí známý symbol ©, a myslí si, že tím vytvořili dílo hodné právní ochrany. České ani evropské právo však tímto způsobem nefunguje a každý výtvor, jež je předmětem některého z práv duševního vlastnictví, musí mít určité znaky, které tento výtvor kvalifikují jako předmět některého z práv duševního vlastnictví.

Naše advokátní kancelář Vám nabízí komplexní služby ve všech odvětvích práva duševního vlastnictví: vypracování smluv, zastupování ve správních řízeních u Úřadu průmyslového vlastnictví a jiných úřadů, zastupování v soudních sporech, zastupování ve věci kolektivní správy, vypracovávání posudků a právních analýz.

Neformální práva duševního vlastnictví

Autorské právo

Předmětem práva autorského je autorské dílo. Základní otázkou této právní regulace je rozpoznat, co je a co není autorské dílo. Autorské dílo má přesně definované znaky, které musí být splněny, aby se o autorské dílo jednalo.

Právo výkonných umělců

Předmětem práva výkonných umělců je umělecký výkon. Umělecký výkon vzniká pouze prováděním autorského díla uměleckého. Ne všechno, co předvádí lidé v televizi nebo na divadle je uměleckým výkonem. Právo výkonných umělců je upraveno společně s právem autorským v autorském zákoně. Jde o jiné právo než právo autorské, proto je třeba mezi nimi rozlišovat.

Právo pořizovatelů zvukového a zvukově obrazového záznamu

Předmětem práva pořizovatelů zvukového a zvukově obrazového záznamu je zvukový nebo zvukově obrazový záznam. Právo pořizovatelů zvukového a zvukově obrazového záznamu je upraveno společně s právem autorským v autorském zákoně. Jde o jiné právo než právo autorské, proto je třeba mezi nimi rozlišovat.

Právo rozhlasového nebo televizního vysílatele

Předmětem práva rozhlasového nebo televizního vysílatele je rozhlasové nebo televizní vysílání. Právo rozhlasového nebo televizního vysílatele je upraveno společně s právem autorským v autorském zákoně. Jde o jiné právo než právo autorské, proto je třeba mezi nimi rozlišovat.

Právo pořizovatele databáze

Předmětem práva pořizovatelů databáze je databáze. Právo pořizovatelů databáze je upraveno společně s právem autorským v autorském zákoně. Jde o jiné právo než právo autorské, proto je třeba mezi nimi rozlišovat.

Formální práva duševního vlastnictví

Známkové právo

Předmětem práva známkového je ochranná známka. Ochranná známka se získává ve správním řízení prováděném na Úřadu průmyslového vlastnictví.

Patentové právo

Předmětem patentového práva je vynález. Patent je již udělené právo k vynálezu, které u nás uděluje ve správním řízení Úřad průmyslového vlastnictví.

Vzorové právo

Předmětem práva vzorového je užitný nebo průmyslový vzor. Užitné vzory jsou někdy nazývány "malými patenty", a proto regulace užitných vzorů je obdobná regulaci patentů. Průmyslové vzory jsou vzory vkusové - tedy v podstatě to, co rozumíme slovem design. Vzorová práva se udělují ve správním řízení prováděném Úřadem průmyslového vlastnictví.

Právo topografií polovodičových výrobků

Předmětem práva topografií polovodičových výrobků je konstrukční uspořádání integrovaných obvodů. Toto právo se získává ve speciálním správním řízení u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Šlechtitelské právo

Předmětem šlechtitelského práva jsou nové odrůdy rostlin a plemena zvířat. Tato práva se získávají ve speciálním správním řízení prováděném na Ministerstvu zemědělství.

Právo zdravotnických a rostlinolékařských metod

Předmětem práva zdravotnických a rostlinolékařských metod jsou nové způsoby prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí a dále nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení zvířat a ochrany rostlin proti škůdcům a chorobám. Práva zdravotnických a rostlinolékařských metod se získávají ve speciálním správním řízení prováděném na Ministerstvu zdravotnictví.