Advokátní kanceláře Třebíč

Autorské právo

Autorské právo je právo, které se vztahuje k autorským dílům. Jedná se o součást práva duševního vlastnictví. Formálně je upraveno v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

V oblasti autorského práva je presentováno a rozšiřováno (zvláště na internetu) poměrně hodně bludů a nesmyslů. Jedním z nich je představa, že cokoli, co je označeno symbolem copyright - © je chráněno autorským dílem. To je však nesmysl. Autorské právo se vztahuje pouze na autorská díla a nikoli na jakýkoli text nebo vizuální presentaci (např. 90% věcí na internetu, které jsou označeny symbolem ©, autorským dílem vůbec není).

Podle autorského zákona je:

(1) Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo"). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.

(2) Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem, je dílem souborným. Jiná kritéria pro stanovení způsobilosti počítačového programu a databáze k ochraně se neuplatňují. Fotografie a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, které jsou původní ve smyslu věty první, jsou chráněny jako dílo fotografické.

(3) Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části, včetně názvu a jmen postav, pokud splňují podmínky podle odstavce 1 nebo podle odstavce 2, jde-li o předměty práva autorského v něm uvedené.

(4) Předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka. Tím není dotčeno právo autora zpracovaného nebo přeloženého díla.

(5) Sborník, jako je časopis, encyklopedie, antologie, pásmo, výstava nebo jiný soubor nezávislých děl nebo jiných prvků, který způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu splňuje podmínky podle odstavce 1, je dílem souborným.

(6) Dílem podle tohoto zákona není zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě.

Vyznat se v uvedených definicích není snadné. Pokud se však pustíte do řešení autorskoprávních problémů sami, doporučuji Vám svoji publikaci, kde se dozvíte vše podstatné - Šalomoun, M.: Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. 1. vydání, Praha: C.H.Beck, 2003, 171 s.

Pro autorské právo je podstatné to, že nositel autorského práva (zpravidla autor nebo dědic autorského práva, případně jiná oprávněná osoba (např. nakladatel) se mohou při porušení autorského práva domáhat jeho ochrany. Autorskoprávní ochrana spočívá v uplatnění několika právních nároků, kterými jsou zejména:

a) určení autorství,

b) zákaz ohrožení práva, včetně hrozícího opakování, nebo neoprávněného zásahu do práva, zejména zákazu neoprávněné výroby, neoprávněného obchodního odbytu, neoprávněného dovozu nebo vývozu originálu nebo rozmnoženiny či napodobeniny díla, neoprávněného sdělování díla veřejnosti, jakož i neoprávněné propagace, včetně inzerce a jiné reklamy,

c) sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití, o původu neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla, o způsobu a rozsahu jejího neoprávněného užití, o její ceně, o ceně služby, která s neoprávněným užitím díla souvisí, a o osobách, které se neoprávněného užití díla účastní, včetně osob, kterým byly předmětné rozmnoženiny či napodobeniny díla určeny za účelem jejich poskytnutí třetí osobě;

d) odstranění následků zásahu do práva,

e) poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu (např. omluvou nebo zadostiučiněním v penězích)

f) zákaz poskytování služby, kterou využívají třetí osoby k porušování nebo ohrožování práva autora.

Každý nositel autorského práva může umožnit dalším osobám jeho dílo užít. Tato oprávnění se udělují tzv. licenční smlouvou.

Naše advokátní kancelář Vám může pomoci se zpracování licenčních smluv, jakož i se žalobami ohledně vymáhání jednotlivých nároků vyplývajících z autorského práva, jakož i s vymáháním autorských odměn za oprávněné i neoprávněné užití autorského díla.

To co bylo výše uvedeno pro autorské právo platí obdobně i pro práva výkonných umělců (např. herců a zpěváků), práva pořizovatelů zvukového a zvukově obrazového záznamu, práva rozhlasových nebo televizních vysílatelů, právo pořizovatelů databází. Tato práva jsou do jisté míry odvozena od autorského práva a jsou upravena v autorském zákoně, stejně jako autorské právo.