Advokátní kanceláře Třebíč

Spory s kolektivními správci

Exekuce je způsob, jak se domoci svého práva i proti vůli povinného. Naše kancelář v tomto směru využívá služeb soudních exkutorů. K provedení exekuce je však třeba určité součinnosti soudu, který provedením exekuce pověřuje soudního exekutora.

Exekuce může být nařízena pouze tehdy, pokud má klient tzv. exekuční titul, což bývá zpravidla rozsudek soudu, platební rozkaz, směnečný platební rozkaz nebo rozhodčí nález. Pokud máte exekuční titul a Váš odpůrce nesplnil dobrovolně, co mu exekuční titul nařizoval, obraťte se na nás a my zajistíme uplatnění Vašich práv v exekučním řízení.

Exekuce na peněžité plnění může být vedena i prodejem movitých věcí. Exekutor tak může zabavit i věc, která nenáleží povinnému dlužníkovi, ale Vám. V takovém případě je jediným prostředkem obrany tzv. vylučovací žaloba (excindační žaloba). K podání vylučovací žaloby jakož i k zastupování ve vylučovacím řízení využijte služeb naší kanceláře.

Vzhledem k velkému množství nejrůznějších kolektivních správců a jejich požadavků je pro přehlednost udělaná následující typologie podle kolektivních správců OSA: správný název je OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s. Tento kolektivní správce zastupuje autory děl hudebních s textem a bez textu, takže poplatky které vybírá, jsou poplatky za užití autorských děl hudebních. DILIA: správný název je DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura o. s. Tento kolektivní správce zastupuje autory děl literárních a literárně dramatických, takže poplatky, které vybírá, jsou poplatky za užití autorských děl literárních a literárně dramatických. OOAS: správný název je Ochranná organizace autorská - sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, o.s. Tento kolektivní správce zastupuje autory děl výtvarného umění a architektury, takže poplatky které vybírá jsou poplatky za užití autorských děl výtvarných a architektonických. INTERGRAM: správný název je INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z.s. Tento kolektivní správce zastupuje výkonné umělce a výrobce zvukových a zvukovobrazových záznamů .zde se již nejdená o autorské právo, ale o tzv. práva příbuzná právu autorskému, což jsou právě práva výkonných umělců a práva výrobců zvukových a zvukovo-.obrazových záznamů. Poplatky, které vybírá jsou poplatky za užití uměleckých výkjonů a zvukových azvokovo-obrazových záznamů. Zjednodušeně řečeno hrci ,zpěváci, hudebníci a výrobci záznamů. OAZA: správný název je Ochranná asociace zvukařů – autorů, o. s. Tento kolektivní správce má zastupovat autory - zvukaře. Otázkou je, zda něco takového jako je zvukařské autorské dílo existuje. Nicméně Ministerstvo kultury tomuto kolektivnímu správci oprávnění k výkonu kolektivní správy vydalo. Pokud se tedy týká rozhlasu, tak je třeba vypořádat práva s OSA (hudební díla), DILIA (např. rozhlasové hry), INTERGRAM (herci a zpěváci, výrobci záznamů), OAZA (pokud by snad existovaly nějaké díla zvukařů – autorů). Pokud se tedy týká televize, tak je třeba vypořádat práva s OSA (hudební díla), DILIA (např. scénáře), OOAS (výtvarné dekorace ve filmech), INTERGRAM (herci a zpěváci, výrobci záznamů), OAZA (pokud by snad existovaly nějaké díla zvukařů – autorů). V praxi většinou OSA jedná i za DILIA a OOAS. INTEGRAM někdy jedná za OAZA.