Advokátní kanceláře Třebíč

Mimořádná nabídka vymáhání dluhů

Vymáhání dluhů není pro profesionály (čímž myslím advokáty a ne nějaké pochybné vymahače či různé inkasní agentury) ničím složitým. K úspěšnému vymožení dluhu je však třeba vynikající znalost práva, jakož i procesních předpisů, kterými se dluhy vymáhají prostřednictvím soudů (případně rozhodců), neboť soudy jsou tady od toho, aby rozhodovaly spory (tedy i spory o zaplacení peněžité částky).

Dluží-li Vám někdo peníze, zašlete nám dokumenty ohledně těchto dluhů naskenované na email: kancelar@pravnipraxe.com nebo v kopiích na adresu Mgr. Pavla Kosová, advokát, Bráfova tř. 52, 674 01 Třebíč. Zdarma posoudíme vymahatelnost Vaší pohledávky (dluhu) a nabídneme Vám podmínky, za jakých se advokátní kancelář ujme vymáhání dluhu (tedy kolik Vás budou právní služby stát).

Právně většinou bývá situace jasná, problémy však činí dokazování skutkového stavu, tedy existence skutečnosti, kvůli které má dlužník povinnost zaplatit určitý dluh (např. zaplatit za odebrané zboží, vrátit půjčku). Nejnáročnější při soudním vymáhání dluhů je tak vlastně dokazování takovýchto skutečností. Pokud tedy existují na osvědčení těchto skutečností písemné dokumenty (např. smlouvy, směnky, uznání závazku), pak má advokát práci ulehčenou a může klientovi poskytnout i slevu na právní sluľby. Tyto dluhy se někdy v justiční praxi označují za nesporné, neboť z písemných dokumentů je zřejmé, že dlužník dluží věřiteli peníze).

Advokátní kancelář tímto dává potencionálním klientům mimořádnou nabídku na vymáhání výše uvedených nesporných dluhů. Těmito nespornými dluhy jsou pro účely této nabídky tyto dluhy:

  • dluhy z nezaplacené směnky nebo šeku
  • dluhy zajištěné uznáním závazku (dluhu)
  • dluhy vzniklé na základě smluv, jejichž vzory jsou k dispozici na stránkách www.pravnipraxe.eu)
  • dluhy z nezaplacené kupní smlouvy uzavřené písemně
  • dluhy z nezaplacené kupní smlouvy uzavřené ústně, kdy odběr zboží je zaznamenán na podepsaném předávacím protokolu
  • dluhy z nezaplaceného nájmu na základě nájemní smlouvy
  • dluhy z nevrácené půjčky (úvěru) poskytnuté na základě písemné smlouvy o půjčce (úvěru) nebo písemného potvrzení o převzetí peněz dlužníkem
  • dluhy z nevyplacené mzdy nebo platu na základě písemné pracovní smlouvy
  • dluhy z nevyplaceného odstupného při ukončení pracovního poměru

Při vymáhání jakýchkoli dluhů je třeba nejdříve zažalovat dluh na soudě, aby soud vydal rozhodnutí (rozsudek, platební rozkaz, směnečný platební rozkaz). V tomto rozhodnutí ukládá žalovanému povinnost zaplatit žalovanou částku a náklady řízení. Pokud žalovaný nezaplatí přisouzenou částku dobrovolně, je možné na něm vymáhat přisouzenou částku včetně nákladů řízení soudně. Mezi náklady řízení patří i odměna advokáta podle advokátního tarifu).

Klient zpravidla zaplatí advokátovi zálohu ve výši odpovídající předpokládanému rozsahu poskytnutých služeb (zpravidla 4-5 úkonů právní pomoci dle advokátního tarifu) a pokud se na soudě vyhraje a klientovi je přisouzena náhrada nákladů řízení, a žalovaný ji dobrovolně uhradí, vrátí advokát klientovi zálohu. Klient tak celý spor zazálohuje, a když to dobře dopadne, dostane celou zálohu zpět. Problémy nastávají tehdy, když žalovaný dobrovolně nezaplatí a v exekuci se nedaří po žalovaném dlužnou částku vymoci, pak advokát klientovi žádnou zálohu nevrací, neboť není z čeho.

Naše advokátní kancelář však pro vymáhání dluhů připravila pro klienty speciální nabídku. Speciální nabídka je v tom, že klient nemusí advokátovi vyplatit celou zálohu za odvedenou práci dle advokátního tarifu, ale pouze její marginální část. Speciální nabídka je pro klienty připravena ve dvou variantách.

Pokud se týká vymáhání dluhů ze směnek, pro speciální nabídku k vymáhání směnečných dluhů klikněte sem.

Pokud se týká vymáhání více dluhů, nabízí naše advokátní kancelář další zvýhodněné podmínky.

Varianta A (minimální záloha s úroky pro advokáta)

Klient zaplatí advokátovi odměnu ve výši stanovené v této tabulce.

výše vymáhané částky (Kč)výše odměny (Kč) bez DPH
od 1 do 15.0002.000
od 15.001 do 100.0005.000
nad 100.00110.000

Advokát si při přisouzení náhrady nákladů řízení zaplacenou odměnu nechává a rovněž si nechává úroky z prodlení.

Poté, co žalovaný uhradí náhradu nákladů řízení včetně soudního poplatku na depozitní účet advokáta, advokát soudní poplatek klientovi vrací.

Klient má povinnost zaplatit soudní poplatek (5 % z vymáhané částky), který se mu v případě vymožení vrátí. Příklad: Pokud se bude vymáhat nájem na 100.000,-Kč, a vše se vymůže, pak klient dostane nakonec 95.000,-Kč (100.000,- Kč – odměna 5.000,-Kč) a vše nad rámec této částky (náklady řízení + úroky z prodlení) dostane advokát.

Varianta B (malá záloha, která se vrací)

Klient zaplatí advokátovi odměnu ve výši stanovené v této tabulce.

výše vymáhané částky (Kč)výąe odměny (Kč) bez DPH
od 1 do 15.0004.000
od 15.001 do 100.00010.000
nad 100.00120.000

Advokát si při přisouzení náhrad nákladů řízení zaplacenou odměnu nenechává. Poté, co žalovaný uhradí náhradu nákladů řízení včetně soudního poplatku na depozitní účet advokáta, advokát zaplacenou odměnu včetně soudního poplatku klientovi vrací.

Upozornění

Výše uvedené ceny jsou bez DPH. Varianty poskytování právních služeb jsou orientační a lze se samozřejmě dohodnout s klientem jinak. Pro konkrétní poskytnutí právních služeb tak bude nezbytné především zaslat advokátní kanceláři dokument, ze kterého vyplývá povinnost dlužníka zaplatit (např. smlouvu nebo uznání závazku), nejlépe v elektronické podobě ve formátu pdf na email kancelar@pravnipraxe.com případně na mgr. Pavla Kosová, advokátka, Bráfova tř. 52, 674 01 Třebíč. Advokát poté posoudí, zda je na základě zaslaného dokumentu přistoupit k vymáhání dluhu (toto posouzení je zdarma).

Teprve, když bude možné přistoupit k vymáhání dluhu zašle advokát klientovi plnou moc a smlouvu o poskytnutí právních služeb. Smlouva o poskytnutí právních služeb vlastně představuje dohodu o odměně advokáta, která bude vycházet z některé z nabízených variant podle volby klienta.

K vymáhání dluhu je vždy zapotřebí dvou plných mocí. Jedna plná moc je pro tzv. nalézací řízení - vymáhání dluhu na soudě nebo v rozhodčím řízení a druhá plná moc je pro exekuční řízení, kdyby dlužník dobrovolně nezaplatil, co mu uloží soud případně rozhodce. Plná moc je ke stažení zde.

Pokud Vám tedy někdo dluží peníze, nebojte se obrátit na naši advokátní kancelář, určitě pro Vás nějaké řešen najdeme. Za zeptání nic nedáte.

Vaší pozornosti by rovněž neměla uniknout možnost souzení bez rizika.